Informacje i rezerwacje
Zadzwoń: 505 133 403 oraz 504 173 256

Regulamin

Regulamin

Regulamin niniejszy określa przedmiot świadczenia usług, zasady przebywania na terenie obiektu, a także zasady odpowiedzialności za nieprzestrzeganie tychże zasad oraz za wyrządzone szkody.

Regulamin stanowi integralną część umowy, do zawarcia której dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji i/albo dokonanie płatności za pobyt w obiekcie. Dokonując rezerwacji Gość potwierdza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje warunki w nim zawarte.

Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu obowiązane są przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych.

 Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez Gości zawartych w Regulaminie zasad oraz zarządzeń.

 1. Gość zobowiązany jest dokonać meldunku niezwłocznie po przybyciu do obiektu. W celu potwierdzenia tożsamości Gość ma obowiązek okazać dokument z fotografią.
 2. Obiekt nie udziela osobom postronnym jakichkolwiek informacji w zakresie danych osobowych Gości zameldowanych w obiekcie.
 3. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Gościa terminem.
 4. Doba pobytu w obiekcie rozpoczyna się o godzinie 14.00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 10.00 w dniu wyjazdu.
 5. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony, zamykany jedynie w godzinach ciszy nocnej. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
 6. Do każdego domku przydzielone jest jedno miejsce postojowe.
 7. Gość może korzystać z domku letniskowego wyłącznie w celach mieszkaniowych i nie może przekazywać go osobie trzeciej nawet jeśli nie upłynął okres pobytu, za który Gość zapłacił.
 8. Osoby niezameldowane, przebywające gościnnie, obowiązane są opuścić obiekt do godziny 22.00. W przypadku złamania powyższej zasady Gość, w domku którego przebywają takie osoby, obciążony zostanie opłatą w wysokości 150,00 zł za każdą dodatkową osobę.
 9. Na terenie obiektu obowiązują ogólne zasady porządku i spokoju publicznego. Cisza nocna trwa od godziny 22.00 do 6.00. Zakłócanie przez Gościa lub przez osobę go odwiedzającą porządku i spokoju publicznego oraz nieprzestrzeganie ciszy nocnej uprawnia usługodawcę do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 10. Palenie wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych w apartamentach jest surowo zabronione. W przypadku złamania powyższego zakazu przez Gościa lub osobę go odwiedzającą, Gość zostanie obciążony karą w wysokości 500,00 zł.
 11. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz smażenia ryb
 12. Dozwolone jest wprowadzanie i przetrzymywanie na terenie obiektu zwierząt domowych. Właściciele są zobowiązani do wyprowadzania zwierząt na smyczy.
 13. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powstałe z jego winy lub z winy osób go odwiedzających uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów/urządzeń znajdujących się na terenie obiektu. Z tego tytułu Gość zostanie obciążony kwotą wynikającą z Cennika wyposażenia lub odpowiadającą kosztom jakie usługodawca musi ponieść, aby doprowadzić uszkodzone lub zniszczone przedmioty/urządzenia do stanu pierwotnego. Usługodawca ma prawo obciążyć kartę kredytową Gościa po jego wyjeździe za wyrządzone szkody.
 14. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na teren obiektu przez Gościa lub osobę go odwiedzającą. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za utratę pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności lub innych przedmiotów, również posiadających wartość naukową lub artystyczną.
 15. W przypadku odwołania przez Gościa rezerwacji lub skrócenia pobytu uiszczony zadatek ani opłata nie podlegają zwrotowi.
 16. W obiekcie zabronione jest zakłócanie spokoju poprzez np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody właściciela obiektu, jak również wszelkie inne zachowania zakłócające spokojny pobyt pozostałych Gości, a także zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite.
 17. Osoby naruszające zasady niniejszego Regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotu kosztów.
 18. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt i ryzyko, na wskazany adres.
 19. Obiekt świadczy usługi zgodnie za swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń i reklamacji dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku. Reklamacje składane w dniu wymeldowania nie będą rozpatrywane. Usługodawca nie odpowiada za niedogodności spowodowane przez przyczyny od niego niezależne, np. przerwy w dostawie prądu czy wody.
 20. Gość zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Placu Zabaw.
 21. Regulamin obiektu podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej obiektu.
 22. Dokonując rezerwacji Gość niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb realizacji jego rezerwacji i pobytu w obiekcie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883).
 23. Goście Obiektu Jastrzębia Port Korzystają z basenu oraz jacuzzi na własną odpowiedzialność.
 24. Właściciel obiektu Jastrzębia Port Nie odpowiada za rzeczy pozostawione na basenie oraz w Jacuzzi.
 25. Goście obiektu ponoszą pełną odpowiedzialność za zgubione klucze. W przypadku zgubienia jakiegokolwiek klucza przez Gościa lub osobę go odwiedzającą, Gość zostanie obciążony karą w wysokości 100,00 zł. Telefony alarmowe: Policja 997 Pogotowie ratunkowe 999 Ogólny, pomoc 112 DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU. ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU!
Miejsce to jest szczególnie warte polecenia każdemu, kto lubi morze, plażę, bliskość unikalnej przyrody, morską bryzę i śpiew ptaków. Na milośników wycieczek pieszych i rowerowych czekają niezwykłe widoki wzdłuż Półwyspu Helskiego i Zatoki Puckiej.

Szerokie plaże po obu stronach portu we Władysławowie słyną z delikatnego piasku. Spacer z Morskiej Doliny zajmuje 30 minut. W sezonie letnim można skorzystac z meleksów, które dowiozą Państwa na plażę w ciągu zaledwie 4 minut.
Morska Dolina zapewnia doskonałe warunku do wypoczynku - na ogrodzonym terenie znajdują się przestrzenne apartamenty w domkach z tarasami, basen, leżaki, przestrzeń do grillowania.